| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Wees elkaar te groen af

Page history last edited by Caroline Doelman 10 years ago

Reinier van den Berg in Adventskerk: ‘Wees elkaar te groen af’

 

Max van Leeuwen

 

Niet minder dan zo’n 200 mensen luisterden op 3 november in de Adventskerk geboeid naar RTL-weerman Reinier van den Berg. Hij sprak over klimaatverandering en wat christenen daartegen moeten en kunnen doen. De organiserende werkgroep Economie en Geloof had deze datum niet zonder reden uitgekozen: het was de Dankdag voor gewas en arbeid.

 

Van den Berg hield geen somber verhaal. De woorden ‘God zag dat het goed was’ (Gen. 1: 31) vormden titel en grondtoon van zijn voordracht. Ondanks treurig stemmende berichten over de aantasting van het milieu mag ook gewezen worden op de vele kleine en grote dingen waarover de mens zich kan verheugen: een roodborstje, de herfstkleuren, de regenboog. Behalve meteoroloog noemt Van den Berg zich dan ook schertsend ‘genietoloog’: God laat ons in zijn genade genieten van schepping en natuur. Daarin ligt echter tegelijkertijd de opdracht besloten om zorgvuldig om te gaan met de schepping.

 

Het staat voor Van den Berg vast dat door toedoen van de mens het klimaat verandert. Met overvloedig cijfermateriaal en grafieken liet hij de feiten voor zich spreken. De gevolgen van de CO2-uitstoot kunnen rampzalig zijn, in de eerste plaats voor de waterhuishouding op aarde. Enerzijds een stijgende zeespiegel en extreme regenval, anderzijds toenemende droogte in andere delen van de wereld.

 

Groenland

Van den Berg heeft op Groenland met eigen ogen waargenomen hoe dramatisch de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn. Met angstaanjagende beelden liet hij zien hoe de ijskap daar aan het afbrokkelen is.

 

Is het tij nog te keren? Ja, maar we moeten het zelf doen, en zo snel mogelijk. De mens leeft nu op te grote voet. Om al aan zijn behoeften te kunnen voldoen zouden drie planeten aarde nodig zijn. Als energie en grondstoffen verstandig gebruikt zouden worden, is er genoeg voor 7 en zelfs voor 10 miljard mensen.

 

Van den Berg pleit voor consuminderen, tegengaan van verspilling, hergebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Er zijn mogelijkheden te over: gebruik van spaarlampen, apparaten uitzetten in plaats van stand-by, Greenchoice als energieleverancier kiezen, minder vlees eten, enzovoort. ‘Leven naar het groene hart van God.’

 

Christenen

Christenen moeten daarin vooroplopen, dus ook de kerken. Met een zonnepaneel op het dak kan de kerk een voorbeeldfunctie vervullen. Als een beamer wordt gebruikt, zijn geen papieren liturgieën meer nodig. In de kerken moeten Fair Trade- en Eco- producten vanzelfsprekend zijn.

 

Het bedrijfsleven laat veel voorbeelden van duurzame innovatie zien. Het levert nieuwe werkgelegenheid op en als daarmee ook nog winst gemaakt kan worden, is dat goed voor de economie. Met spijt stelt Van den Berg vast dat de Nederlandse politiek dat onvoldoende beseft. Nederland loopt op het gebied van duurzaamheid achter bij veel andere landen.

 

Van den Berg is ervan overtuigd dat verandering niet alleen noodzakelijk maar ook mogelijk is. Met de leus ‘Yes, we care!’ sloot hij zijn inspirerende betoog af.

 

Vragen

Na de pauze werden vele vragen en opmerkingen naar voren gebracht. Een keuze:

  • In veel gebouwen (ook van de overheid) brandt onnodig veel en lang kunstlicht. Ook Van den Berg keurt deze verspilling van energie af. Hij zou graag een tv-programma maken om bewustwording op dit gebied te versterken.
  • Hoe kunnen burgers op dit gebied signalen afgeven aan de politiek? Van den Berg erkent dat dit niet zo eenvoudig is. In elk geval is er het stemhokje.
  • Moeten wij ons niet meer bezighouden met de wederkomst van Christus dan met het klimaatprobleem? Van den Berg: voor mij telt de vraag of je als christen liefdevol omgaat met de schepping. Alleen met een duurzame levensstijl komt de christelijke boodschap geloofwaardig over.
  • Kiezen voor kolencentrales of voor kernenergie? Van den Berg denkt dat kernenergie als overgangsoplossing aanvaardbaar is. Binnen enkele decennia zal volledig duurzame energie opgewekt kunnen worden. Liever windmolens dan kolencentrales. Daar stond Nederland vroeger ook vol mee.

 

Met een dankwoord van ds. Altena en een luid applaus van de aanwezigen werd de avond besloten.  

 

 


Als je als groep ook een dergelijke bijeenkomst met Reinier van den Berg wilt organiseren...

Hieronder volgt een aantal bevindingen van de werkgroep Economie & Geloof naar aanleiding van deze bijeenkomst.

 

 

Inhoud

Iedereen van de werkgroep in Assen is positief: een goede opkomst, de inhoud geslaagd en de spreker goed. Ook doordat hij op eigen wijze zijn geloof verwoordde. De bijeenkomst was goed georganiseerd. Er waren veel ‘onbekenden’ van buiten de PKN. Ook vanuit Rolde was er belangstelling, maar zij hoorden het te laat.

 

Publiciteit

Er is een goede publiciteit gevoerd, met een mooie poster. Er zijn er veel opgehangen en ook in de plaatselijke media is aandacht eraan besteed. Na de bijeenkomst stond er een duidelijk verslag in het kerkblad (zie hierboven). Een vraag of discussiepunt voor een volgende keer is wel: wat presenteer je naar buiten toe? Op de poster is de titel wat meer geneutraliseerd in ‘Yes, we care’, terwijl tijdens de bijeenkomst de titel ‘en God zag dat het goed was’ werd gebruikt. De reden daarvoor was dat niet het beeld geschetst zou worden dat het alleen voor kerkmensen bedoeld is.

 

Vervolg

Reinier van den Berg heeft op Lumineus[1], een bedrijfje dat o.a. gespecialiseerd is in duurzame kerkverlichting, gewezen.

Het is goed om de traditie voort te zetten om iets te organiseren op dankdag. Het zou goed zijn om dat met nog meer kerken samen te doen.

Hoe ga je verder met mensen die geraakt zijn en wat willen gaan doen? Hoe houd je continuïteit?

De gemeente Assen heeft contact gezocht met Bert na de bijeenkomst met Reinier van den Berg. Het beleid met betrekking tot duurzaamheid gaat uit van een wijkgerichte aanpak. De gemeente zoekt partners om met een groep mensen wat op te zetten rond energiebesparing. Daarin kan dus ook de kerk of deze werkgroep een partner zijn. Leuk om door zo’n avond contact te krijgen. De vraag is hoe dat opgezet kan worden en hoe dat kan worden gerealiseerd. De gemeente kan door middel van maatwerk het een en ander faciliteren, bijvoorbeeld door een meting, middelen en dergelijke ter beschikking te stellen. Een idee is om een groep vanuit de kerkelijke gemeente te formeren. Wat willen we dan bereiken? Belangrijk is dat we aangeven dat het ook leuk kan zijn om te besparen.

 

Financiën

Een avond met Reinier van de Berg is niet goedkoop. Voor kerken wordt soms wel enige korting verleend. Een collecte tijdens de bijeenkomst kan helpen.

 


[1]   Zie: http://www.doordachtlicht.nl/index.php

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.